Osnovni podaci

Naziv: Poliklinika ZAGREB

Sjedište: Zagreb, Argentinska 2 (Gajnice)

MB: 080442336

OIB: 05657566669

Broj telefona: 385 1 3832 354, 3832 353

Broj telefaksa: 385 1 3832 040

E-mail adresa: info@poliklinika-zagreb.hr

Internetska adresa: www.poliklinika-zagreb.hr

Pravni položaj/status: Pravna osoba upisana u sudski registar

Glavna djelatnost: Zdravstvena djelatnost