Specijalističko-konzilijarna djelatnost

Poliklinika jest zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, dijagnostika i medicinska rehabilitacija, osim bolničkog liječenja.

Specijalističko-konzilijarnu djelatnost u Poliklinici Zagreb obavljaju liječnici, doktori medicine specijalisti medicine rada i sporta, oftamologije, otorinolaringologije, neurologije, psihijatrije i interne medicine.

Liječnik je zdravstveni radnik sa završenim medicinskim fakultetom i stečenim nazivom doktor medicine.

Medicinske sestre i medicinski tehničar su zdravstveni radnici i njihova djelatnost obuhvaća sve postupke, zna¬nja i vještine zdravstvene njege. U Poliklinici Zagreb rade u timu s doktorom medicine specijalistom.

Specijalističko-konzilijarna djelatnost u obuhvaća složenije mjere i postupke u pogledu prevencije, dijagnosticiranja te liječenja bolesti i ozljeda, provođenja ambulantne rehabilitacije te medicinske rehabilitacije u kući korisnika, odnosno štićenika u ustanovama za socijalnu skrb.

Doktori medicine specijalisti različitih specijalističkih ili užih specijalističkih djelatnosti u timskom radu surađuju u pružanju zdravstvene zaštite, a kolzilijarni liječnik daje mišljenje i nalaz nakon provedenoga dijagnostičkog postupka, mišljenje o terapijskom ili rehabilitacijskom postupku te mišljenje o prognozi bolesti i stanja.

Specijalističko-konzilijarna djelatnost za svoje potrebe ima osiguranu laboratorijsku i drugu dijagnostičku djelatnost.